Spoločnosť boneheadz, a.s. úspešne ukončila realizáciu projektu s názvom Inovatívna technológia na archiváciu dát v spoločnosti boneheadz, a.s. Cieľom projektu bolo zlepšenie konkurencieschopnosti boneheadz, a.s. prostredníctvom dosiahnutia významnej inovácie produktu. Tento cieľ bol dosiahnutý obstaraním inovatívnej technológie zálohovania a ochrany dát, ktorá bola umiestnená v novej prevádzkarni spoločnosti v Žiline. Projekt bol realizovaný s cieľom zníženia technologickej medzery SR, pretože predmetom projektu bolo získanie modernej vysoko inovatívnej technológie, ktorá sa na Slovensku nenachádzala. Realizácia projektu prispieva k zníženiu technologickej medzery krajiny v jednej z oblastí hospodárskej špecializácie (Informačné a komunikačné produkty a služby) a v jednej z perspektívnych oblastí špecializácie (Automatizácia, robotika a digitálne technológie), pričom práve „nové technológie umožňujúce prenos, spracovanie a uchovávanie dát“ sú prvou z rozvojových tendencií v perspektívnych oblastiach špecializácie definovaných v rámci RIS3 SK. Vďaka realizácii projektu začala spoločnosť boneheadz, a.s. efektívne poskytovať vysoko kvalitnú inovatívnu službu.

Výška poskytnutého NFP: 187 330,00 EUR

Operačný program výskum a inovácie

Partnerská dohoda | Úrad vlády Slovenskej republiky 


Súťažné podklady.pdf

Informácia o spôsobe určenia predpokladanej hodnoty zákazky.pdf

Príiloha č.5_JED.pdf

Zmluva na dodanie zariadenia.pdf